Tuesday, 31 July 2018

農曆六月十九日【南無觀世音菩薩成道日】今天是7月31日(二)農曆六月十九日【南無觀世音菩薩成道日】
觀音大士悉號圓通,十二大願誓弘深,苦海渡迷津,救苦尋聲,無剎不現身,觀音菩薩妙難酬,清淨莊嚴累劫修,三十二應周塵剎,百千萬劫化閻浮,瓶中甘露常徧灑,手內楊枝不計秋,
千處祈求千處應,苦海常作度人舟,南無普陀琉璃世界大慈大悲觀世音菩薩 
【觀音心咒】唵嘛呢叭咪吽 (六字大明咒)
【觀世音菩薩十二大願】
第一廣發弘誓願。
第二常居南海願。
第三尋聲救苦願。
第四能除危險願。
第五甘露灑心願。
第六常行平等願。
第七誓滅三塗願。
第八枷鎖解脫願。
第九度盡眾生願。
第十接引西方願。
第十一彌陀受記願。
第十二果修十二願。
十二大願弘誓深,有情共證無上道。

大悲觀世音菩薩,為了救度輪迴之無量眾生,變化各種不同形象,以應機調伏無邊眾生解脫煩惱生死苦。
大悲觀音悲願慈力能度脫利益:
1.已往生很久輪迴於六道先亡祖先父母親眷,得讓他們在所生道中得到利益和安樂。
2.勾招徬徨無助中陰身眾生讓其聞法得度住生佛淨土。
3.法會功德主之累世苦苦牽纏冤親債主以大悲菩提心施於甘露施食煙供,並讓其聞經淨業除障,度其神識往生佛淨土。
敬請諸位道友持誦 「般若波羅蜜多心經」、「普門品」、「大悲咒」、「六字大明咒」「十一面觀音心咒」願大家離苦得樂,究竟圓滿!
願大家平安健康,遠離危險災難,願時刻正念相續,遠離身心痛苦。
敬請點燈、誦經、持咒、念佛、誦戒、持齋戒、放生功德殊勝行。
邀請您 並將這殊勝功德虔誠與親友們一起分享並迴向證得道智、果智、直至涅槃。

No comments:

Post a Comment