Wednesday, 17 August 2016

佛教常識 | 盂蘭盆節的由來

農歷七月,依佛教說為報恩月、功德月、孝道月、福田月等。七月十五,更有佛教一個特別的節日──盂蘭盆節(又稱佛歡喜日和僧自恣日)

每年的農歷四月十五到七月十五的三個月是僧眾精進用功的結夏安居之時。七月十五日,安居結束,僧眾皆精進用功,持戒、習定、修慧,戒行清淨,福慧俱增,佛陀歡喜,是為佛歡喜之日;同時又是大眾供僧,種大福德資糧田之日,並依三寶之力救度自己亡逝之親,慎終追遠、孝親報恩,是為盂蘭盆節。

盂蘭是梵文音譯,意思是救倒懸 盆是漢語,為盛供品的器皿。據說盂蘭盆可以解先亡倒懸之苦。這天舉辦的盛大的盂蘭盆供法會,是緣起于佛說盂蘭盆經的記載,當時佛陀的弟子目揵連尊者,以神通力發現其去世的母親在餓鬼道受苦,目揵連孝順深切,以神通力把食物送到其母口中,誰知食物在咽喉中變為火炭,不能食用,痛苦萬分。

目揵連焦急憂慮,于是去問佛陀應如何救度。佛陀告訴目揵連尊者說:你母親罪根深重,曾有五百世的慳貪,縱使你神通第一也無法解救她的苦難,必須靠十方眾僧大德威神之力才能得到解脫!到七月十五日那天,是解夏日,又是佛歡喜日,亦是眾僧自恣日。所謂自恣就是自己檢點,如發覺自己有過失,應對人發露懺悔:如任何人犯過,亦應對僧眾懺悔。當日一切僧眾,均精持律儀,身,口,意三業清淨,這時候設齋供僧,功德最為殊勝。故此佛陀咐囑目揵連尊者,在七月十五日那天,准備飯食百味五果、汲灌盆器、燒香燃燈,將世上最珍貴的食物都放在盂蘭盆內,供養十方大德眾僧。當眾僧念咒加持,祈福消災,使在世人增長福慧,先亡超度。後來目揵連尊者得到佛陀教化在七月十五日設盆供養及齋僧,合各大德威神之力,使母親得以脫離餓鬼之苦。

根據經中佛所示,如果能在功德、勝會中供佛僧大布施,可令現世父母、六親眷屬,能脫離三途,衣食豐足。乃至七世父母都能脫離餓鬼之苦,生于人天中,福樂無極。如父母在,更能福樂百年、長壽無病、無一切苦惱之患,所以身為佛子,為修孝道,應常念及過去仍未解脫之先祖父母,于盂蘭超幽法會中供養法師大德,燃燈供佛作大功德,以報父母之恩乃利樂解脫十方孤魂餓鬼眾生。

佛說:從今以後,凡佛弟子行慈孝者,都可于七月十五僧自恣日、佛歡喜日,備辦百味飲食,廣設盂蘭盆供,供養眾僧,以使現世父母增福延壽,過去父母脫離惡道。