Sunday, 5 March 2017

释迦牟尼佛出家日 - 农历二月初八

释迦牟尼佛出家日。
今天是农历二月初八,恭迎释迦牟尼佛出家日。南无本师释迦牟尼佛!

释迦牟尼佛,原名乔达摩·悉达多,迦毗罗卫国太子。据佛经记载,佛陀在19岁时,有感于人世生、老、病、死等诸多苦恼,舍弃王族生活,求离苦之道出家修行,后成就无上正等正觉,世尊在世弘法49年示寂。


值此殊胜日,广做功德,回向、祈愿一切有情众生离苦得乐,究竟圆满祈愿佛日增辉,正法久驻,世界和平,国泰民安,众生解脱!