Thursday, 5 January 2017

农历十二月初八释迦牟尼佛成道日
釋迦牟尼佛 成道日
祈願諸眾生 得離苦
十方三世佛 皆放光
娑婆世界海 成淨
OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOHA
OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOHA
OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOHA