Sunday, 17 January 2016

【 釋 迦 牟 尼 佛 成 道 日 】

恭迎 釋迦牟尼佛成道日(法寶節)

117 (農歷十二月初八)

念藥師琉璃光如來 持齋除罪三十劫

藥師如來殊勝功德日 善行與惡行乘一千倍

請大家吃素放生、持守齋戒、點燈供水、
供養繞塔、施食施藥、廣行眾善,累積資糧。

並迴向眾生無病離苦、人心安定、
社會祥樂、萬物和平共生。

請廣為分享!功德無量!


南無本師釋迦牟尼佛